Tampereen ekosysteemi


Click here to view the accessible version of this interactive content

Yli puolen miljoonan asukkaan Pirkanmaa on Suomen toinen metropoli ja Tampere sen keskuskaupunki. Vuoteen 2030 ulottuvassa strategiassaan Tampere linjaa olevansa edelläkävijä, joka luo tulevaisuuden ratkaisuja niin paikallisiin kuin globaaleihin haasteisiin nojaamalla muun muassa korkeaan osaamiseen, digitalisoitumiseen, yhteisöllisyyteen ja yritysten toimintaedellytysten turvaamiseen. (Tampere – Tekemisen kaupunki – Tampereen strategia 2030)  

Strategiat ja niiden tavoitteet  

Kansainväliseen osaamiseen panostaminen on Tampereen strategian ja sitä toimeenpanevien ohjelmien läpileikkaavia teemoja (ks. strategiaa toteuttavat erillisohjelmat). Kaupungin strategisena tavoitteena on olla ”kansainvälisesti houkutteleva osaamisen kaupunki, jonne on helppo kotoutua selkeiden ja helposti saavutettavien palveluiden ansiosta”.  

Vuosien 2021-2025 pormestariohjelmassa (Ihmisten Tampere – mahdollisuuksien kaupunki) yhdeksi kaupungin toiminnan painopisteeksi määritellään kansainvälisten muuttajien pitovoiman edistäminen. Tavoitteena on houkutella Tampereelle lisää kansainvälisiä osaajia ja opiskelijoita ja lisätä kansainvälisten työpaikkojen määrää, jotta entistä useampi kansainvälinen opiskelija asettuisi kaupunkiin. Osaajille ja heidän perheilleen halutaan tarjota sujuvaa asumista, opiskelua, yrittämistä, työskentelyä ja viihtymistä niin englanniksi kuin selkosuomeksi.  

Tavoitteita toteutetaan osana kansallista Talent Boost -kokonaisuutta seudullisesti tärkeisiin toimialoihin panostaen sekä uusia toimintamalleja kokeillen. 

Tampereen strategiassa esitetään sekä veto- että pitovoimaan kytkeytyviä tavoitteita ja toimenpiteitä, mm. seuraavia:  

  • Kaupungin vetovoimaa kansainvälisesti houkuttelevana ja Suomen suosituimpana opiskelukaupunkina ja merkittävänä innovaatiokaupunkina lisätään tiivistämällä yhteistyötä oppilaitosten, tutkimuslaitosten sekä elinkeinoelämän kanssa.  
  • Tampere on houkutteleva paikka jäädä töihin opintojen jälkeen. Vieraskielisten tutkinto-opiskelijoiden työelämäyhteyksiä ja työllistymismahdollisuuksia edistetään.  
  • Maahanmuuttajien työelämäyhteyksiä vahvistetaan ja heidän osaamistaan sekä kieli- ja kulttuuripotentiaaliaan hyödynnetään koko yhteisön elinvoiman kehittämisessä.  
  • Tampereella tarjotaan monipuolista ja laadukasta kieli- ja kulttuurikoulutusta eri ikäisille ja eri elämäntilanteissa oleville maahanmuuttajille. Vierailla kielillä tarjottavien kaupungin palvelujen määrää pyritään vähitellen lisäämään.  
  • Pirkanmaan kotoutumisvaiheessa oleville maahanmuuttajille tarjotaan palveluita keskitetysti, ja alueen kuntiin rakennetaan tarvittava muu palveluekosysteemi.  
  • Aikuissosiaalityön maahanmuuttajapalveluissa toiminnan tavoitteena on, että asiakkaat saavat elämisensä puitteet kuntoon oikea-aikaisesti ja kohtuullisen nopeasti kotoutumisen tueksi.  
  • Kotouttamistoiminnassa nojataan vastuullisuuteen ja yhdenvertaisuuteen. Yhdenvertaisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen luo myös turvallisuutta.  

Lisäksi Tampereen kaupungin lakisääteisessä yhdenvertaisuussuunnitelmassa (2017–2021) painotetaan hyvien väestösuhteiden merkitystä yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Kaikkien väestöryhmien osallistumismahdollisuudet ovat tärkeitä, ja niitä kehitetään aktiivisesti. Yhdenvertaisuutta edistävissä toimenpiteissä korostetaan etenkin maahanmuuttajien opiskelua ja työllistymistä. 

Kansainvälisen osaamisen palveluiden ekosysteemi  

Tampereen kaupungin kansainvälisille osaajille ja muille maahan muuttaneille suuntaamat työllistymistä, koulutusta ja kotoutumista edistävät palvelut sijoittuvat Kansainvälisen osaamisen palvelukokonaisuuteen

Palvelukokonaisuuden johtamisesta ja kaupungin maahanmuuttoasioiden pääkoordinaatiosta vastaa Kansainvälisen osaamisen palveluiden johtaja. Kansainvälisen osaamisen palvelut koordinoi 2021 käynnistyneen Pirkanmaan työllisyyden kuntakokeilun keskitettyä maahanmuuttajien palveluekosysteemiä (Kansainvälisen osaamisen ja maahanmuuton strateginen ohjelma 2019-2024, s. 23). Se myös vastaa kaupungin työllisyyspalveluista, kun ne siirtyvät 2025 alkaen koko maassa kuntien ja kaupunkien vastuulle. 

Maahan muuttaneiden kotoutumista, opiskelua, työllistymistä ja yrittäjyyttä edistetään yhteistyössä koulutuspalveluiden, sosiaali- ja terveyspalveluiden, yksityisten palveluntuottajien sekä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. (Kansainväliselle osaajalle ja maahan muuttavalle -verkkosivut

Kansainvälisten osaajien kannalta keskeiset palvelut, kuten Maahanmuuttajien kansainvälinen osaamiskeskus (OSKE) ja Monikielinen neuvonta Mainio, on koottu International House Tampere -toimintakonseptin alle. Palvelut toimivat työnhakijoiden ja työnantajien rajapinnassa ja tarjoavat neuvontaa niin kansainvälisille osaajille kuin osaajien rekrytointia suunnitteleville yrityksille. International House Tampereen toimijoita ovat Tampereen kaupunki, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu, Kela, Tampereen korkeakouluyhteisö sekä Pirkanmaan TE-palvelut. 

Monitoimijaisen yhteistyön edistämiseksi Tampereella toimii myös maahanmuuttajaneuvosto, jonka tehtävänä on maahanmuuttajien ja kotouttamiseen liittyvien palvelujen kehittäminen, eri kulttuurien välisen vuoropuhelun edistäminen sekä osallistuminen syrjinnän ja rasismin ehkäisyyn (Maahanmuuttajaneuvosto). Neuvostolla ei ole päätösvaltaa, vaan se tekee esityksiä sille määritellyistä tehtävistä. Neuvostossa on 11 maahanmuuttajataustaista jäsentä mukaan lukien puheenjohtaja. 

Muut toimijat 

Tampereen kaupungin ja lähiseudun kuntien rakentaman palveluverkoston lisäksi kansainvälisten osaajien opiskelua, työllistymistä ja kotoutumista edistävät lukuisat muut toimijat. Näitä ovat etenkin Tampereen korkeakouluyhteisö, alueen monet oppilaitokset sekä liike-elämä, joiden kanssa kaupunki tekee tiivistä yhteistyötä muun muassa erilaisten kehitysprojektien kautta. 

Julkisten toimijoiden ja yritysten ohella tukea osaajien kotoutumiseen tarjoavat myös monet kolmannen sektorin järjestöt, yhdistykset, verkostot ja kerhot.