Kansainvälisten osaajien palveluiden ekosysteemit 

Yksi HIWE-hankkeen keskeisistä tavoitteista on tutkia kansainvälisten osaajien kokemuksia Suomessa asumisesta, työskentelystä ja yrittäjyydestä. (Lue heidän tarinoitaan täältä). Olemme kiinnostuneita oppimaan sekä osaajien positiivisista että negatiivisista kokemuksista. 

Tutkimustiedon hyödyntämiseksi kartoitamme myös niitä politiikkatoimia ja toimijoita, jotka ohjaavat kansainvälisiä osaajia ja tarjoavat heille kohdennettuja palveluita kansallisesti ja paikallisesti (lue täältä lisää). Vertailemme, vastaavatko osaajille suunnatut palvelut heidän tarpeitaan. 

Lopuksi tutkimustuloksien pohjalta laaditaan politiikkasuosituksia, joiden tavoitteena on edistää kansainvälisten osaajien työllistymistä, yrittäjyyttä ja Suomeen integroitumista. 

Paikallisia ekosysteemejä kartoittamassa 

Kuvaamme näillä sivuilla kansainvälisten osaajien parissa toimivien tahojen muodostamaa ekosysteemiä neljässä kaupungissa: Helsingissä, Tampereella, Turussa ja Kuopiossa

Olemme laatineet kunkin kaupungin ekosysteemistä kartan, johon on koottu keskeisiä toimijoita (esitetty erikseen suomeksi ja englanniksi). Toimijat on jaettu seitsemään kategoriaan sen perusteella, millaiseen toimintaan ne keskittyvät: 

1. Työ & Talous, 2. Koulutus & Tutkimus, 3. Ammatilliset ym. verkostot, 4. Suomen kieli & kulttuuri, 5. Luvat & Ilmoitukset, 6. Asuminen & Liikenne, 7. Hyvinvointi & Vapaa-aika. 

Kategoriat on laadittu aiemmin tehtyjen tutkimushaastattelujen pohjalta sekä konsultoimalla useita toimijoita kussakin kaupungissa. 

Kartoissa kuvataan pääasiassa paikallisia toimijoita, mutta myös joitakin keskeisiä kansallisia toimijoita ja verkostoja, joista osalla on alueellinen tai paikallinen edustus. Karttojen esittämä tieto toimijoista ja verkostoista voi olla hyödyllistä paitsi kansainvälisille osaajille, myös ao. toimijoille, viranomaisille, tutkijoille, medialle ja jopa yksittäisille kansalaisille. 

Tarkempaa tietoa toimijoista löytyy linkkien kautta. Englanninkielisissä kartoissa linkitys on tehty englanninkielisille nettisivuille, kun sellaisia on ollut saatavilla. 

Kartat havainnollistavat kiehtovasti, kuinka moniulotteisen ja jatkuvasti laajenevan kentän kansainvälisten osaajien kanssa paikallisesti toimivat tahot muodostavat. Kansallisen tason toimijat ovat yleisesti tunnettuja, ja ne saavat usein vahvaa julkisuutta, mutta paikalliset toimijat ja verkostot ovat vähemmän tunnettuja. 

Koska kansainvälisten osaajien elämä kuitenkin sijoittuu aina tiettyyn paikkaan ja siellä toimiviin instituutioihin ja palveluihin, myös paikallisella kontekstilla on tärkeä rooli heidän integroitumisessaan työelämään ja yhteiskuntaan. Tämän näkökulman olemme halunneet tuoda esiin sivuilla kuvattujen ekosysteemiesimerkkien kautta. 

Kansallinen ekosysteemi 

Kansallisella tasolla maahanmuuttopolitiikasta vastaa maan hallitus. Kunkin vaalikauden tavoitteet on ilmaistu hallitusohjelmassa. Pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelma vaalikaudelle 2023-2027 on luettavissa täältä

Sisäministeriö vastaa maahanmuuttopolitiikan sekä maahanmuuttoa ja kansalaisuutta koskevan lainsäädännön kokonaisuudesta. Ministeriö ohjaa ja kehittää maahanmuuttohallintoa ja sovittaa yhteen maahanmuuttoasioihin liittyvää toimintaa eri hallinnonalojen välillä. Lue lisää

Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa työntekijöiden, opiskelijoiden, harjoittelijoiden ja tutkijoiden maahanmuuton politiikasta ja lainsäädännöstä sekä ohjaa oleskelulupaprosessien kehittämistä. Työ- ja elinkeinoministeriö on vastuussa myös maahanmuuttajien kotouttamisesta ja sitä koskevasta lainsäädännöstä. Lue lisää

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) suunnittelevat ja koordinoivat alueellista kotouttamistyötä ja ohjaavat kuntia pakolaisten vastaanotossa. Ne vastaavat myös laajamittaiseen maahantuloon varautumisesta alueellisesti yhdessä kuntien ja muiden viranomaisten sekä järjestöjen kanssa. Lue lisää

Kansainvälisten osaajien rekrytointia ja kotoutumista edistetään valtakunnallisesti ja alueellisesti myös monien muiden toimijoiden, verkostojen ja ohjelmien kautta. Esimerkiksi: 

  • Talent Boost -toimenpideohjelma, jota koordinoivat työ- ja elinkeinoministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö, on valtakunnallinen poikkihallinnollinen ja monitoimijainen ohjelmakokonaisuus, jonka tavoitteena on sujuvoittaa kansainvälisten erityisasiantuntijoiden, työntekijöiden, opiskelijoiden ja tutkijoiden maahanmuuttoa ja rekrytointia. Lue lisää
  • Work in Finland on useiden julkisten toimijoiden kehittämä neuvontapalvelu kansainvälisten osaajien työnhaun sekä työnantajien ja yritysten kansainvälisten rekrytointien tukemiseksi. Palvelu on osa Talent Boost -ohjelmaa, ja sitä toteuttaa joukko toimijoita alueellisesti ja paikallisesti sekä verkossa. Lue lisää
  • Kotoutuminen.fi-verkkopalvelu on suunnattu toimijoille, jotka kohtaavat työssään maahanmuuttajia ja pakolaisia ja edistävät heidän kotoutumistaan. Palvelua ylläpitää työ- ja elinkeinoministeriön kotoutumisen osaamiskeskus. Lue lisää